ا (الف)  a (alif)   

زه بابا او انا لرم.

انار دانې لري.

انار ښه مېوه ده.

انار په افغانستان کې کرل کېږي.

کندهار ښه انار لري. زما پلار انار خوري.

ښوونکی کتاب لري. هغه زما کتابچه ده.

……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………….

اناgrandmotherخوړلto eatښهgood
انارpomegranateد انار دانهpomegranate’s seedکتابbook
اوandدانېseedsکتابچهnotebook
باباgrandfatherزماmyکرلto plants
پلارfatherزهIلرلto have
په……..کېin/at/onښوونکی‍teacherمېوهfruit

Kommentar verfassen

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Nach oben scrollen