ب(بې) b (be)       

انځور باغ

موږ باغ لرو.

دا باغ ونې لري.

په باغ کې باران دی.

حبیب یو بلبل لري.

کابل ښه ځای دی. زه بغلان ته ځم.

ادب ښه شی دی.  زه ځواب درکوم.

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

ادبpolitenessپه…..کېIn/on/atشیthing
باغgardenځایplaceلرلhave
بارانrainځوابanswerموږwe
بلبلnightingaleدرکولgiveونهtree
بغلانBaghlan (a province of Afghanistanزماmy/mineیوone
تللto goښهgood  

Kommentar verfassen

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Nach oben scrollen