انځور توت

دا توت پاخه دي.

توریالی توت خوري.

د هغه بکس رنګ تور دی.

تـمباکو ترخه دي.

توتان په ونه کې دي. په ملتان کې ګرمي ده.

زما ملیت افغان دی. بستـره په تاخچه کې ده.

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

تمباکوtobaccoخواږهsweetبسترهbed
تریخ خوړلeatبکسbox
پاخهripeونهtreeتوتberries
پخېدلRipen/get ripeداThis/theseګرميwarm
تاخچهLedge/shelfدهisملیتNationality
تورblackرنګcolorملتانcity in Pakinstan
Nach oben scrollen