انځور ثمرګل

ثـمرګل کار کوي.

علم ښه میراث دی.

ثابت زما ورور دی.

مثلث درې کونجه لري.

کثافت ښه شی نه دی. امریکا ډېر ثـروت لري.

مثقال د وزن برخه ده. هره ثانیه ګټوره ده.

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

وختtimeښهgoodمثلثtriangle
ثروتwealthکارworkکثافتdirt
درېthreeکونجcornerنومname
میراثheritageورورbrotherوزنweight
ثانیهsecondډېرveryهېوادcountry
Nach oben scrollen