انځور جوار

جمال جوار پخوي.

زه جنجال نه کوم.

هغه نجلۍ ښوونځي ته ځي .

دغه ماشوم جرابلې لري.

دا کیسه جالبه ده. د ننگرهار نارنج پاخه دي.

هغه د جوارو پټی دی. دغه سړی محتاج دی.

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

پټیfieldجرابلېsocksماشومchild
پخولcookجوارcornنارنجorange
محتاجneedyښوونځیschoolهغهthat
جالبinteresteingکیسهstoryنجلۍgirl
جنجالarguingلرلhave/hasسړیman
Nach oben scrollen