محسن حلوا خوري.

هغه د هند بحر دی.

دا د صلح درس دی.

حبیب زما ملګری دی.

په ځنګل کې حیوانات دي. دا ټولنه اصلاح ده.

محموده حکایت لولي. هغه سړی حاجي دی.

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

حاجيhajjiحلواsweetملګریfriend
بحرoceanحکایتstory/taleټولنهcommunity
درسlessonزماmyاصلاحmodification
حیوانanimalصلحpeaceهغهthat
غذاfoodځنګلforestلوستلread
Nach oben scrollen