انځور چمن

دا خټکی خوږ دی.

سخي د کلي خان دی.

هغه خاوره سپینه ده.

بزګر پخته ټولوي.

مریخ یوه سیاره ده. زما ملګری خولۍ لري.

دا انار پوخ دی. هغه تخته توره ده.

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

بزګرFarmerخټکیmelonخانkhan/chamber
تختهboardخوږsweetمریخmars
تورblackخولۍhatملګریfriend
ټولولharvesting/collectingسپینwhiteهغهthat
پختهcottonسیارهplanetپوخripe
Nach oben scrollen