انځور داکتر

د داود غاښ درد کوي.

 ډاکتر درملتون لري.

دال خوندوره غذا ده.

دقیقه د ساعت یوه برخه ده.

ناروغ درمل خوري. دا دنیا ښایسته ده.

هغه نجلۍ سردرد ده. د احمد بابا لکڼه لري.

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

برخهpartخوندورdeliciousښایستهbeautiful
دالpeaseدنیاworldغاښtooth
باباgrandfatherدهisلکڼهcane
سردردheadacheدقیقهminuteناروغsick
دردhurts/pain/acheډاکترdoctorنجلۍgirl
درملmedicineساعتhourهغهthat
درملتونpharmacyغذاfoodښایستهbeautiful
Nach oben scrollen