انځور ذکي ورور

ذاکر د ذکي ورور دی.

زه یو ذربین لرم.

هغه هلک غذا خوري.

دغه کاغذ سپین دی.

زه آذربایجان ته ځم. هغه ذخیره لویه ده.

دا خواړه لذیذ دي. ذکاوت ښه شی دی.

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

آذربایجانAzerbaijan (country)لویbigلرلhave/has
اوبهwaterذکاوتintelligenceسپينwhite
تهtoکاغذpaperشیthing
خواړهfoodغذاfoodذربینhyperopic
د اوبو ذخیرهwater tankښهgood/wellورورbrother
د…..سرهwith/byلذیذdeliciousهلکboy
Nach oben scrollen