انځور ټال

دا ټال دی.

موږ په ټال کې ناست یو.

نصیر ټال ته ختلی دی.

د هغې نجلۍ پلار خټګر دی.

لټ شاګرد ناکام وي. خټکی خوږه مېوه ده.

ماته یو ټکټ راکړه. موږ ټول پېلوټان یو.

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

تهPrepositionخټکیmelonلټLazy
ټالcardleخوږsweetموږwe
ټولallناستsejantمېوهfruit
ټکټticketښهgoodناکامfail
ختلclimbپیلوټpilotنجلۍgirl
خټګرgroundsmanشاګردstudentهلکboy
Nach oben scrollen