ټ(ټې) ṭ(ṭe)        

انځور ټال

دا ټال دی.

موږ په ټال کې ناست یو.

نصیر ټال ته ختلی دی.

د هغې نجلۍ پلار خټګر دی.

لټ شاګرد ناکام وي. خټکی خوږه مېوه ده.

ماته یو ټکټ راکړه. موږ ټول پېلوټان یو.

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

تهPrepositionخټکیmelonلټLazy
ټالcardleخوږsweetموږwe
ټولallناستsejantمېوهfruit
ټکټticketښهgoodناکامfail
ختلclimbپیلوټpilotنجلۍgirl
خټګرgroundsmanشاګردstudentهلکboy

Kommentar verfassen

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Nach oben scrollen