زه خپل کالی پاک ساتم

انځور کالی

زما د ملګري پټو سپین دی.

ښاپېرۍ د پاچا لور ده.

په کلپ کې پهلوانان دي.

پشۍ ټوپ اچوي. پلار په اولاد ګران دی.

پښتو آسانه ژبه ده. هغه پتنګ دی.

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

آسانهeasyپلارfatherګرانDear/respectful
 اولاد offspringsټوپjampکاليclothes
پاکcleanخپلmy/mine/ownکلپclub
پتنګButterflyزهIلورdaughter
پټوVeil/tentageساتلkeepسپینwhite
پشۍcat    
Nach oben scrollen