ځ(ځې) dz(dz e)          

انځور ځان مینځل

احمد ځان ته کالي اخلي.

زه هره ورځ ځان مینځم.

ښه شاګرد ځان پاک ساتي.

موږ د ځان مینځلو حمام لرو.

په ځنګل کې ځناور دي.

ځونډی ښه هلک دی.

زموږ غرونه ځنګلونه لري. آسمان وریځ دی.

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

اخیستلpurchaseځناورanimalغرmountain
آسمانSkyوریځcloudyمینځلwash
هلکboyساتلkeepهره ورځeveryday
پاکcleanښهgood/wellحمامbathroom
ځنګلforestکاليclothes  
ځانBodyشاګردstudent  

Kommentar verfassen

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Nach oben scrollen