انځور څادر

اڅک څادر لري.

دغه ماشوم لوڅ دی.

په ځنګل کې څاروي دي.

 احمد څپلۍ لري.

د څاه اوبه سړې دي. دا کوټه څاڅي.

دا سمڅ څڅوبی کوي. د واورې څاڅکي نرم دي.

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

اوبهwaterڅاهwellسړېcold
نرمsmoothڅپلۍsandalلرلhave/has
څادرveil/blanketځنګلforestقويstrong
څارویanimalرنګcolorلوڅnaked
څڅوبیdripسمڅcaveڅاڅکیdrop
Nach oben scrollen