انځور چمن

دا چمن شین دی.

په چمن کې مچۍ دي.

مچۍ چیچل کوي.

دا چينه په چمن کې ده.

د چینې اوبه یخې دي. د چینې په غاړه چمن دی.

د احمد کالي وچ دي. دغه مچ الوزي.

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

اوبهwaterچینهspringمچۍbees
په…..کېat/on/inشینgreenمچhousefly
الوتلflyingغاړهsideوچdry
چمنgrassکاليclothیخcold
چیچلbit    
Nach oben scrollen