انځور: ښوونځی

ښوونځي ته لاړ شئ.

کار وکړئ.

زیار وباسئ.

دندې ته حاضر شئ.

بدې چارې پرېږدئ. دغه بوټي ته لاس مه وروړئ.

موږ ته کتابونه راوړئ. خپلې چارې سر ته ورسوئ.

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

ښوونځيschoolزیارefort/tryچارهwork
کارworkدندهjob/workپرېښودلavoide
بدbadحاضرpresentبوټيplants
کولdo/deosراوړلbringلاسhand
وړلtakeسرته رسولto completeکتابbook
Nach oben scrollen