انځور غر

غرونه پاکه هوا لري.

زه څلور وروڼه لرم.

پلار ما ته انګور راوړي.

ماشوم بوره خوري.

هغه ګلان رنګارنګ دي. روسیه رېل ګاډی لري.

دا موټر د کریمې دی. زما کمپیوټر تور رنګ لري.

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

انګورgrapesڅلورfourګلflower
بورهsugerراوړلbringکمپیوټرcomputer
پاکcleanروسیهRussia (a country)کورhouse
تهtoرنګارنګcolorfulلرلhave/has
خوړلeatرېل ګاډیtrainموټرcar
غرmountainداthisهواweather
Nach oben scrollen