انځور زرافه

زرافه اوږده غاړه لري.

دا زمری لوی دی.

نوروز د کال لومړۍ ورځ ده.

افغانستان زمرود لري.

زمزمه ښه نجلۍ ده. مېزان د مني میاشت ده.

کلات ښار د زابل ولایت مرکز دی. دغه د چای ترموز دی.

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

اوږدlongښهgoodمرکزcenter
ترموزthermosغاړهneckنجلۍgirl
زابلZabul (Afghanistan’s province name)کالyearنوروزfirst day of the Afghanistan year
زمریlionکولdo/doesمیزانAfghanistan’s month
زمرودemeraldلومړیfirstمنيfall
چایteaلویbigنویnew
Nach oben scrollen