زه هر سهار درس ته ځم.

هغه بس کابل ته ځي.

دغه سړی زموږ استاد دی.

سایره سابه خوري. افغانستان زموږ هېواد دی.

په خوړ کې سېلاب راغلی. هغه نجلۍ سبق وایي.

سابه روغتیا ته ګټه رسوي. زه یو ګیلاس شیدې چښم.

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

استادteacherزهIخوړلeating
بسbusسابهvegetableڅښلdrink
تهtoسهارmorningکولdo
تللgoسېلابfloodګټهbenefits
خوړgullyزموږourنجلۍgirl
درسteachingښهgoodسړیman
روغتیاhealthشیدېmilkګیلاسglass
Nach oben scrollen