انځور شیدی

زه شیدې څښم.

ما یو فورمل کشف کړی دی.

شاګرد شیدو ته بوره اچوي.

زه خپل سر په شامپو مینځم.

د دې شال رنګ شین دی. ښه هلک شور نه کوي.

زه هره شپه ورزش کوم. شامیر آش خوري.

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

آشpottageشورnoiseشیدېmilk
تشemptyکشفdiscoveryهلکboy
څښلdrinkگیلاسglassشینgreen
خوړلeatسرheadهغهthat
خپلownشالscarf/shawlمینځلwash
زماmyشامپوshampooورزشsport
Nach oben scrollen