انځور صابون

نصیر د بصیرې ورور دی.

دروازه خلاصه ده.

ستا املا صحیح ده.

صابر لاسونه په صابون مینځي.

صبر ښه شی دی. دا تصویر مې خوښ دی.

ښوونکی مخصوص کمپیوټر لري. دغه کتاب خاص ستا لپاره دی.

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

املاorthography/spellingستاyourکمپیوټرcomputer
تشخیصdiagnoseصابونsoapلاسhand
خاصspecialصحیحrightلرلhave/has
خلاصېدلopenخوښlikeمخصوصspecific
دروازهgateشیthingمینځلwashing
دغهthisکتابbookورورbrother
Nach oben scrollen