انځور حوض

زه یو ضـروري کار لرم.

هغه هلک په حوض کې لامبي.

افضل له ضیا سره مرسته کوي.

ښه انسان چا ته ضـرر نه رسوي.

ریاض د سعودي مرکز دی. هغه ضابط مریض دی.

الوتکه په فضا کې ده. دا عرض پاڼه لویه ده.

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

مرکزcenter/capitalحوضpoolلمبېدلswimming
مرستهhelpالوتکهaircraftانسانhuman
څوکwhoضررharmضرر رسولharming
ضابطofficerمریضsick/illکارwork
رسېدلattainضروريnecessaryعرض پاڼهrequest letter
Nach oben scrollen