انځوز وطن حفاظت کوونکی

ظاهر د وطن حفاظت کوي.

دغه عظیمه ماڼۍ زما ده.

دا هلک منظم دی.

ښه انسان په چا ظلم نه کوي.

دغه ښار ښې منظرې لري. دا نجلۍ د حفیظ خور ده.

زموږ هېواد ښه نظام لري. زه د مشرانو لحاظ کوم.

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

مشرelder/leaderهېوادcountryنظامestablishment
وطنCountry/landظلمoppressionمنظمreguler
حفاظتprotectionعظیمbigانسانhuman
خورsisterماڼۍpalaceښارcity
نجلۍgirlمنظرهviewلحاظhonor
Nach oben scrollen