انځور غنم

موږ په باغ کې غنم کرو.

په بغلان کې مرغان شته.

هغه  غزني ته ځي.

غني د کيسو کتاب لري.

دا د افغانستان نقشه ده. دغه چارمغز دی.

دروغ ویل ښه نه دي. هغه هلک بالغ دی.

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

باغgardenښهgoodمرغهbird
هغهthatغنمwheatموږwe
کتابbookغزنيprovince in Afghanitanهلکboy
چارمغزwalnutنقشهmapویلsay
دروغlieکرلimplantبالغadult
بغلانprovince in Afghanitanکیسهstory  
Nach oben scrollen