انڅور فالوده

فاروق فالوده خوري.

زه د ښوونکي صفت کوم.

دغه کوټه ښه فرش لري.

عادل انسان ښه فیصله کوي.

شفیق له فقیرانو سره مرسته کوي. فیل لوی حیوان دی.

افغانستان معروف هېواد دی. زه د پیسو سیف لرم.

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

پیسېmoneyحیوانanimalلویbig
ښوونکیteacherسیفsafe boxفیلelephant
خوړلeatingفرشعادلمرستهhelp
صفتpraiseفالودهFalooda (sweet beverage containing starch jelly in the form of thin fibres)فیصلهdecision
کوټهroomفقیرpoorانسانhuman
معروفfamousهېوادcountryزهI am
Nach oben scrollen