ق(قاف) q(qāf) 

موږ په قلم لیکنه کوو.

شفيق پشقاب لري.

هغه د قند فابریکه ده.

د عه قیچي ده.

موږ د چا حقوق نه ضایع کوو.

زما کتابچه سل ورقې ده.

زه قندهار ته ځم. شفیقه اول نومره ده.

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

اول نومرهfirst positionحقrightلیکنهwriting
پشقابplateقلمpenورقهpage
قندsugarقیچيscissorsسلhundred
فابریکهfactoryلرلhave/hasورقpage
ضایعwaste    

Kommentar verfassen

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Nach oben scrollen