ل(لام)l (lām)    

انځور لمر

لـمر رڼا لري.

زما لور لـمر ته ناسته ده.

سلیم د لـمر سترګه رسم کوي.

زما ملګری معلم دی. زه په زنه خال وهم.

هغه نجلی ګل لري. زموږ باغ د لېمو ونه لري.

ښه هلک تعلیم کوي. زما قلم شین رنګ لري.

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

تعلیمeducationباغgardenرنګcolor
ملګریfriendلېموlemonلمرsun
سترګهeyeشینgreenلورdaughter
رسمdrawingونهtreeملګریfriend
رڼاlightقلمpenناستهsitting
معلمteacherنجلۍgirlهلکBoy
زهIزنهchinخالbeauty mark/ mole

Kommentar verfassen

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Nach oben scrollen