انځور ملالۍ

ملالۍ ښوونځي ته ځي.

هغه نجلۍ متعلمه ده.

ډاکتر درمل لري.

زما ملګری سلام کوي.

مرسته کول ښه کار دی. زه له ماشومانو سره مینه لرم.

محمود لېمو خوري. زه خپل لاسونه مینځم.

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

خپلownلاسhandملګریfriend
درملmedicineډاکترdoctorخوړلeat
نجلۍgirlماشومchildمینځلwash
سلامhelloمرستهhelpمینهlove
ښوونځیschoolکارworkلېموlemon
Nach oben scrollen