ن(نون) n(nun)      

انځور ناک

ناک خوندوره مېوه ده.

په ننګرهار کې نارنج شته.

هغه ناک زېړ رنګ لري.

جرمني نـمونه هېواد دی. زما پلار کلینیک ته ځي.

د دې هلک نوم نسیم دی. نن باران ورېږي.

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

شتونexistanceزېړyellowمیوهfruit
ځمgoingپلارfatherنارنجorange
خوږsweetبارانrainناکpear
خوندورdeliciousکلینکclinicنومname
رنګcolorاورېدلrainingنمونهmodel
زماourهلکboyهېوادcountry

Kommentar verfassen

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Nach oben scrollen