انځور مرغه

د پسرلي هوا ښه ده.

زه په ښه هوا کې لوبه کوم.

مرغه په سهار کې الوتنه کوي.

هغه ښه هلک دی.

په توده هوا کې ګرځېدل ښه نه دي.

ښه نجلۍ دنده په وخت اجرا کوي.

هند لوی هېواد دی. شهیر په ملګرو ګران دی.

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

اجراperformanceملګریfriendلویbig
پسرلیspringښهgoodهلکboy
په وختon timeګرانdearهواweather
تودwarmوختtimeهېوادcountry
دندهjobلوبهplayګرځېدلgo
Nach oben scrollen