ه(ها) h, a(he)   

انځور مرغه

د پسرلي هوا ښه ده.

زه په ښه هوا کې لوبه کوم.

مرغه په سهار کې الوتنه کوي.

هغه ښه هلک دی.

په توده هوا کې ګرځېدل ښه نه دي.

ښه نجلۍ دنده په وخت اجرا کوي.

هند لوی هېواد دی. شهیر په ملګرو ګران دی.

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

اجراperformanceملګریfriendلویbig
پسرلیspringښهgoodهلکboy
په وختon timeګرانdearهواweather
تودwarmوختtimeهېوادcountry
دندهjobلوبهplayګرځېدلgo

Kommentar verfassen

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Nach oben scrollen