انځور واوره

په ژمي کې واوره اوري.

وحید زما مشر ورور دی.

زه ښوونځي ته ځم.

زما ورور له ما سره مرسته کوي.

واوره سپین رنګ لري. زما د وراره نوم ښایسته دی.

موږ خپل کور رنګ کوو. هغه نجلۍ تور وربل لري.

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

اورښتrainfallژمیwinterنومname
تللgovingسپینwhiteواورهsnow
تورblackښوونځیschoolورارهnephew
خپلownمرستهhelpوربلforelock
رنګcolorمشرelderورورbrother
زماmineنجلۍgirlهغهthat
ښایستهbeautifulکورhouseرنګpaint
Nach oben scrollen