انځور: حسینه

حسینه ښه نجلۍ ده.

زه لرګي ماتوم.

دا مېرمن په جرمني کې اوسـي.

دا سړي د برازیل دي.

زما ملګري ښه خلک دي. نن باران ورېږي.

یار محمد دوه وروڼه لري. دا د ښوونکي کالـي دي.

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

ښهgoodسړیmanننtoday
نجلۍgirlبرازیلBrazil  an american countryباران ورېږيIt’s raining
لرګيwoodدوهtwoورورbrother
ماتولbreakملګريfreindکاليcloth
اوسېدلliveوګړيpeopleښوونکیteacher
Nach oben scrollen