انځور ډوډۍ

زه ډوډۍ خورم.

ډوډۍ ښه خوند لري.

زه ډېر درس وایم.

دا ډنډ لوی دی.

احمد ډنګر دی. ډم ډول وهي.

تورپېکۍ ډاکتره ده. زموږ باغ څو ډوله مېوې لري.

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

باغgardenډنډpoolښهwell/good
خوړلeatډنګرthinلویbig
خوندtasteډوډۍbreadمېوهfruit
درسlessonډولdrumوهلbeat
ډاکترdoctorډېرa lot/veryلرلhave/has
Nach oben scrollen