انځور ړوند

ړوند سړی څه نه ویني.

ړوند د مرستې وړ دی.

د حسیب کوټه خړ رنګ لري.

زما ملګری قوي مړوند لري.

زه په لومړي ټولګي کې یم.

په غرونو کې لړم شته. دا چای سوړ دی. زه په تا ویاړم.

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

ټولګیclassroomسوړcoldلیدلlook/watch
چایteaشتونexistenceمرستهhelp
څهwhatقويstrongمړوندwrist
خړgrayکوټهroomملګریfriend
ړوندblindلرلhave/ hasوړsuitable
زماmyلړمscorpionویاړلproud
Nach oben scrollen