ږ(ږې) ǵ(ǵey)    

انځور ږیره

زما ورور ږیره لري.

سږ کال ګرمي ده.

زموږ په باغ کې ږلۍ اوري. زما ږمنځ شنه ده.

شپېلۍ خوږ غږ لري. د کامران غوږ درد کوي.

موږک د غنم دانه خوري. مېږیان خواریکښ دي.

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

اورېدلhearزموږourغنمwheat
باغgardenږلۍdewغوږear
خواریکښgrubberږمنځcombکولdo/does
خوږsweetږیرهbeardګرمیwarm
دانهgrainسږ کالthis yearلرلhave/has
دردpainشپېلۍreedموږکmouse
رنګcolorشینgreenمېږیant
زماmine/myغږvioceورورbrother

Kommentar verfassen

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Nach oben scrollen