انځور واوره

په ژمي کې واوره وي.

موږ په کابل کې ژوند کوو.

کابل یو ژوبڼ لري.

زما مورنۍ ژبه پښتو ده.

ژرنده غنم اوړه کوي. دا د بیولوژي کتاب دی.

هغه د بلژیک نقشه ده. ډاکتر ستاژ دوره کوي.

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

اوړهflourژرندهmillمورنۍmaternal
بلژیکBelgiquea countryژمیwinterموږwe
بیولوژيbiologyژوبڼzooنقشهmap
پښتوPashto languageژوندlifeواورهsnow
پښهfootغنمwheatهواweather
خوښولlikeکتابbookستاژstage
زهIکولdoژبهLanguage/tongue
Nach oben scrollen