ژ(ژې) ž(že)       

انځور واوره

په ژمي کې واوره وي.

موږ په کابل کې ژوند کوو.

کابل یو ژوبڼ لري.

زما مورنۍ ژبه پښتو ده.

ژرنده غنم اوړه کوي. دا د بیولوژي کتاب دی.

هغه د بلژیک نقشه ده. ډاکتر ستاژ دوره کوي.

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

اوړهflourژرندهmillمورنۍmaternal
بلژیکBelgiquea countryژمیwinterموږwe
بیولوژيbiologyژوبڼzooنقشهmap
پښتوPashto languageژوندlifeواورهsnow
پښهfootغنمwheatهواweather
خوښولlikeکتابbookستاژstage
زهIکولdoژبهLanguage/tongue

Kommentar verfassen

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Nach oben scrollen