کتاب Book

نوم زما کتاب دی

 تاته مې خطاب دی

زه ستا ښه آشنا یمه

 تا ته کیسې وایمه

څومره ښې کیسې لرم

 تر شاتو یې خوږې لرم

مشق دې د لیکلو یم

 هم دې د لوستلو یم

پام مې په ساتلو کړه

 په پاڼو اړولو کړه

پاک مې له ګردونو کړه

 پام مې په رسمونو کړه

ښکلی مې هر باب دی
نوم زما کتاب دی

عثمان نژند

Kommentar verfassen

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Nach oben scrollen