انځور کور

زه له خپل کور سره مینه لرم.

د کور ساتل ښه کار دی.

حکمت خپل کور پاک ساتي.

زه له تا سره کمک کوم.

د هغې کاکا په کندز کې دی. زما کور په کابل کې دی.

حکیمه مکتب ته ځي. موږ په درس کې مشکل نه لرو.

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

پاکcleanساتلprotectمشکلproblem
کمکhelpتللgoingموږwe
خپلownښهgoodمینهlove
مکتبschoolکارworkکاکاuncle
درسlessonکورhouse  


Nach oben scrollen