ګ (ګاف)g (gāp)   

انخور ګل

په پسرلي کې ګلان شنه کېږي.

د ګلاب ګل ښه بوی لري.

د بزګر پسه برګ دی.

زه د سولې ننګه کوم.

زما ملګری ننګیالی دی. ګوربت په وردګو کې دی.

خوګ وحشي حیوان دی. موږ د پرمختګ ملاتړ کوو.

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

بویsmellسولهpeaceکولdoing
پرمختګdevelopmentشینgreenګلflower
پسرلیspringښهgood/wellګلابrose
پسهsheepبرګpiebaldملګریfriend
خوګbearغرmountainموږwe
زماmine/myکېدلbecomeحیوانanimal
وحشيwildننګهpatronageملاتړsupport

Kommentar verfassen

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Nach oben scrollen