انځور مڼې

دا بڼ د مڼو ونې لري.

زه یو من مڼې لرم.

په دې بڼ کې یوه ماڼۍ شته.

احمد د مڼو بڼ لري.

زما بابا لکڼه لري. د وردګو مڼې خوږې دي.

له مڼو څخه جوس جوړېږي. دا سړی کوڼ دی.

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

باباgrand fatherزماmineمڼهapple
بڼgardenسړیmanخوږsweet
جوړېدلmakeکوڼdeafونهtree
جوسjuiceلکڼهcaneشتونexistance
لرلhave/hasماڼۍpalaceیو منseven kilos
Nach oben scrollen