انځور یوم

دا سړی دی.

بزګر د یوم په وسیله کار کوي.

د یما سېرلی ګلالی دی.

زمری خطرناک ژوی دی.

د هغې ملګری ژوندی دی. نجلۍ په کلینیک کې کار کوي.

منګی اوبه یخې ساتي. دا هلک کوچنی ورور لري.

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

زمریlineسېرلیyeanlingکلینیکclinic
سړیmanخطرناکdangerousساتلpreservation
ګلالیcuteژویanimalمنګیurn
یومshovelژوندیaliveهلکboy
بزګرfarmerکارworkورورbrother
Nach oben scrollen