ی(نرمه یا) ay, y(ye) 

انځور یوم

دا سړی دی.

بزګر د یوم په وسیله کار کوي.

د یما سېرلی ګلالی دی.

زمری خطرناک ژوی دی.

د هغې ملګری ژوندی دی. نجلۍ په کلینیک کې کار کوي.

منګی اوبه یخې ساتي. دا هلک کوچنی ورور لري.

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

زمریlineسېرلیyeanlingکلینیکclinic
سړیmanخطرناکdangerousساتلpreservation
ګلالیcuteژویanimalمنګیurn
یومshovelژوندیaliveهلکboy
بزګرfarmerکارworkورورbrother

Kommentar verfassen

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Nach oben scrollen