ۍ(لکۍ واله یا) ay, y(ye) 

انځور: لکۍ

دا نجلۍ زما خوښه ده.

زموږ ښوونکی چوکۍ لري.

ددې ګلونو ځولۍ ښایسته ده.

دغه مېرمن جرمنۍ ده.  زما پلار نوکرۍ ته تللی دی.

ګل مکۍ ډوډۍ خوري. نن سیلۍ لګېږي.

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

لګېدلbreezeچوکۍchairګلflower
نجلۍgirlلرلhave/hasځولۍbunch
خوښهlikeپشۍcatښایستهbeautiful
ډوډۍbreadزېړهyellowمېرمنwomen
سیلۍwindخوړلeatنوکريjourneywork

Kommentar verfassen

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Nach oben scrollen