انځور: لکۍ

دا نجلۍ زما خوښه ده.

زموږ ښوونکی چوکۍ لري.

ددې ګلونو ځولۍ ښایسته ده.

دغه مېرمن جرمنۍ ده.  زما پلار نوکرۍ ته تللی دی.

ګل مکۍ ډوډۍ خوري. نن سیلۍ لګېږي.

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

لګېدلbreezeچوکۍchairګلflower
نجلۍgirlلرلhave/hasځولۍbunch
خوښهlikeپشۍcatښایستهbeautiful
ډوډۍbreadزېړهyellowمېرمنwomen
سیلۍwindخوړلeatنوکريjourneywork
Nach oben scrollen