انځور: باغچه

په هغه باغ کې مڼې دي.

دغه پېغله مېلمنې لري.

په افغانستان کې مالټې شته.

بریالی بېچاره انسان دی.

هغه باغچې شنې دي. برلېن د آلمان مرکز دی.

دغه سړی وېښتان پرې کوي. زه ډېر قلمونه لرم.

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

هېوادcountryپېغلهmistressباغچهgarden
انسانhumanمېلمهguestشینgreen
باغgardenمالټهorangeبرلېنBerlin capital of Germany
مڼهappleبېچارهpoorسړیman
وېښتهhairپرېcutقلمpen
Nach oben scrollen