ې(اوږده یا) ay, y(ye) 

انځور: باغچه

په هغه باغ کې مڼې دي.

دغه پېغله مېلمنې لري.

په افغانستان کې مالټې شته.

بریالی بېچاره انسان دی.

هغه باغچې شنې دي. برلېن د آلمان مرکز دی.

دغه سړی وېښتان پرې کوي. زه ډېر قلمونه لرم.

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

هېوادcountryپېغلهmistressباغچهgarden
انسانhumanمېلمهguestشینgreen
باغgardenمالټهorangeبرلېنBerlin capital of Germany
مڼهappleبېچارهpoorسړیman
وېښتهhairپرېcutقلمpen

Kommentar verfassen

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Nach oben scrollen