مینه: سلام علیکم!                            لېمه: وعلیکم و سلام!

مینه: سهار مو نېکمرغه!                             لېمه: ستاسو سهار نېکمرغه!

مینه: شپه مو په خیر!                        لېمه: مننه، ستاسو شپه په خیر!

مینه: هرکله راشی.                           لېمه: هر کله اوسی.

مینه: د کورنۍ غړي مو ښه دي؟           لېمه: ښه  دي! شکر دی.

مینه: ته څنګه یې؟                            لېمه: زه هم ښه یم!

مینه: کارو بار مو څنګه دی؟                لېمه: ښه دی، هر څه سم روان دي.

مینه: د کوم ځای یې؟                        لېمه: د افغانستان یم.

مینه: څه کار کوې؟                          لېمه: زه نرسه یم.

مینه: ته څو کلنه یې؟                         لېمه: زه یو دېرش کلنه یم.

مینه: د زده‌کړو په هکله مو راته ووایاست؟  لېمه: پوهنتون مې لوستی دی.  

مینه: ته څو بچیان لرې؟                     لېمه: زه درې بچیان لرم.

مینه: ته په رخصتیو کې چېرې ځئ؟ لېمه: زه په رخصتي کې کلي ته ځم.

Nach oben scrollen