سلیم: سلامونه ګرانې خورې؟

مینه: زما سلامونه هم و منئ، ګرانه وروره.

سلیم: حال احوال مو څنګه دی؟ 

مینه: زه ښه یم، هیله ده چې تاسو هم ښه وی.

سلیم: هیله ده چې په خیر رسېدلې وې.   

مینه: زه په خیر و رسېدم، مننه.

سلیم: په کور کې څه حال دی؟  

مینه: شکر دی، خیرت دی.

سلیم: مورجانې ته سلامونه ووایی

مینه: هرو مرو به یې ورته ووایم.

سلیم: زما سلامونه هم د کور غړو ته ووایه.        

مینه:  په سترګو، هرو مرو یې ورته وایم.

سلیم: د خدای پامان.     

مینه: خدای مو مل شه.

سلیم: ښه وخت و لری، مننه.

Nach oben scrollen