مینه: سلام، ورځ مو نېکمرغه، 

لېمه: ستاسو ورځ هم نېکمرغه.

مینه: چېرته روانه یې؟ 

لېمه: زه ښوونځي ته ځم.

مینه: په ښوونځي کې څه کوئ؟ 

لېمه: زه په ټولګي کې درس لرم.

مینه: ډېر ښه، بریالۍ اوسې.     

لېمه: تاسو نن څه پروګرام لرئ؟

مینه: زه له ملګرو سره لوبغالي ته ځم.

لېمه: په لوبغالي کې څه کوې؟

مینه: موږ غواړو والیبال وکړو.

لېمه: دا خو ډېر ښه، خوشحاله وخت و لری.

مینه: ته نه راسره ځې؟ 

لېمه: نه، مننه، زه نن ډېر کار لرم.

مینه: له تاسو هم مننه، ښه وخت.

Nach oben scrollen