ث – سه – Ceh

ث

ثواب

 .ښه کار کول ثواب لري

.د ویالو او لارو جوړول ثواب لري