خ – خی

خ

خټکی

.دا خټکی خوږ دی

.بختور خټکی خوري

.دا خټکی یخ دی