د – دال

د

دوا

.د داود غاښ درد کوي

.دادا داود ډاکتر ته بیایي

.داود دوا نه خوري