ذ – ذال

ذ

ذاکر

.ذاکر د ذکي ورور دی

.ذکي د ذاکر سره لوبې کوي

.نذیر د دوی ملګری دی