ر – ری

ر

روغتیا

.غرونه پاکه هوا لري

.پاکي روغتیا ته ګټه لري

.مور ما ته انګور راوړل